Gegevensbescherming

PRIVACYVERKLARING

Inhoud:

I. ALGEMEEN 

1. Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

2. Gegevensbescherming

3. Beginselen inzake de opslag en verwijdering van persoonsgegevens

II. ALGEMENE INFORMATIE

1. Doeleinden en wettelijke rechtsgronden waarop uw gegevens worden verwerkt

2. Doeleinden voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen

3. Doeleinden in het kader van een gerechtvaardigd belang van ons of van derden

4. Doeleinden in het kader van uw toestemming

5. Doeleinden om te voldoen aan wettelijke vereisten of in het algemeen belang

6. De door ons verwerkte gegevenscategorieën, voor zover deze niet rechtstreeks door u aan ons zijn verstrekt, en hun herkomst

7. Ontvangers of categorieën ontvangers van uw gegevens

III. BEZOEK AAN ONZE WEBSITE

1. Algemene informatie over het gebruik van de website

2. Verwerkers

3. Cookies

4. Webtracking: Matomo (Piwik)

5. Weblettertypen

IV. GEBRUIK VAN DIENSTEN

1. Communicatie en contactformulier

2. Nieuwsbrief

3. Mijn ideeënboek

4. Catalogi bestellen

5. Carrière

6. Routeplanner

7. Social Media

8. Aanvullende informatie over gegevensbescherming op onze Facebook-fanpagina

V. RECHTEN VAN BETROKKENEN

- Recht van inzage

- Recht op rectificatie

- Recht op beperking van verwerking

- Recht op overdraagbaarheid van gegevens

- Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking

- Herroepingsrecht

- Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

- Aparte verwijzing naar het recht van bezwaar overeenkomstig artikel 21, leden 1 en 2, van de AVG

VI. Aanvullende informatie over gegevensbescherming op onze portalen op sociale netwerken

-Dit privacybeleid is van toepassing op de volgende socialemediasites

-Gegevensverwerking door sociale netwerken

-Rechtsgrondslag

-Verantwoordelijke persoon en handhaving van rechten

-Bewaartermijn

-Uw rechten

-Sociale netwerken in detail

VII. VRAGEN EN CONTACTPERSOON

 


I. ALGEMEEN 

Bedankt voor uw interesse in ons online aanbod. Hieronder informeren wij u over de omgang met persoonsgegevens en over de rechten van de betrokkenen conform de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die u als persoon kunnen identificeren, bijv. naam, adres, e-mailadres, gebruikersgedrag.

 

1. Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4, lid 7 van de AVG is 
METTEN Stein+Design GmbH & Co. KG
Industriegebiet Hammermühle
D-51491 Overath
info@metten.de
(zie ook ons impressum)

Via het volgende adres kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming:
METTEN Stein+Design GmbH & Co. KG
Datenschutzbeauftragte
Industriegebiet Hammermühle
D-51491 Overath
datenschutz@metten.de 

 

2. Gegevensbescherming

Wij beveiligen onze website en overige systemen door middel van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, wijziging of verspreiding van en toegang tot uw gegevens door onbevoegde personen. Klantaccounts zijn alleen na invoer van een gebruikersnaam en een persoonlijk wachtwoord toegankelijk. U dient vertrouwelijk om te gaan met uw toegangsgegevens en uw browser te sluiten als u de communicatie met ons beëindigd hebt, met name als u de computer samen met anderen gebruikt.

Voor een veilige communicatie met ons bieden wij standaard een versleutelde communicatie aan via het SSL-protocol, dat wij vooral voor de overdracht van uw persoonsgegevens in onze webshop gebruiken. In verband met toegang tot onze website worden gegevens die mogelijk een identificatie toestaan (bijv. IP-adres) ten behoeve van gegevens- en systeembeveiliging tijdelijk, maar in principe niet langer dan 30 dagen, op onze servers opgeslagen. De rechtsgrondslag voor de verwerking van mogelijk tot een persoon herleidbare gegevens ten behoeve van gegevens- en systeembeveiliging is artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG en ons legitiem belang in het beveiligen van onze systemen en het voorkomen van misbruik.

 

3. Beginselen inzake de opslag en verwijdering van persoonsgegevens Daten

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor de periode die nodig is om het respectieve verwerkingsdoel te bereiken of, indien dit in door voor ons geldende wetten of voorschriften wordt voorgeschreven, bijvoorbeeld voor handels- of fiscaalrechtelijke bewaarplichten. Indien een opslagdoel komt te vervallen of een wettelijk voorgeschreven opslagtermijn afloopt, worden de desbetreffende persoonsgegevens routinematig en conform de wettelijke voorschriften verwijderd of wordt de verwerking ervan beperkt, bijv. beperkte verwerking in het kader van handels- of fiscaalrechtelijke bewaarplichten.

De verwerking van persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting, namelijk het voldoen aan de wettelijke bewaarplichten, is gebaseerd op artikel 6, lid 1, zin 1, sub c) van de AVG. Indien persoonsgegevens conform artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG met het oog op het verstrekken van bewijs verwerkt worden, komen deze verwerkingsdoeleinden na het verstrijken van de wettelijke verjaringstermijnen te vervallen; de standaard wettelijke verjaringstermijn bedraagt drie jaar.

Voor meer informatie over specifieke opslag- en verwijderperioden verwijzen we naar afzonderlijke servicebeschrijvingen of informatie in deze privacyverklaring.

 


II. ALGEMENE INFORMATIE

 

1. DOELEINDEN EN WETTELIJKE RECHTSGRONDEN WAAROP UW GEGEVENS WORDEN VERWERKT

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Duitse wet op de gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz) en andere geldende regelingen voor gegevensbescherming. Welke gegevens precies worden verwerkt en hoe ze worden gebruikt, hangt grotendeels af van de aangevraagde of overeengekomen diensten. Meer details over of aanvullingen op de doeleinden van de gegevensverwerking zijn te vinden in de respectievelijke contractdocumenten, formulieren, toestemmingsverklaring en/of andere informatie die aan u wordt verstrekt. Daarnaast kan het privacybeleid van tijd tot tijd worden bijgewerkt, zoals u kunt zien op onze website.

 

2. DOELEINDEN VOOR DE UITVOERING VAN EEN CONTRACT OF PRECONTRACTUELE MAATREGELEN (artikel 6, lid 1b AVG)

De persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van onze contracten met u en de uitvoering van uw orders, alsmede voor het uitvoeren van maatregelen en werkzaamheden in het kader van de precontractuele regelingen. Deze omvatten in hoofdzaak de contractgebonden communicatie, de bijbehorende facturatie en het bijbehorende betalingsverkeer, de traceerbaarheid van transacties, orders en andere overeenkomsten, coulanceprocedures, maatregelen voor het beheer en de optimalisatie van bedrijfsprocessen en voor de uitvoering van algemene zorgvuldigheidsplichten, statistische evaluaties voor het bedrijfsmanagement, kostenregistratie en -controle, interne en externe communicatie, noodbeheer, boekhouding en belastingaanslag van operationele diensten, risicobeheer, het uitoefenen van rechtsvorderingen en verdediging bij juridische geschillen, het waarborgen van IT-veiligheid en algemene veiligheid, het veiligstellen en uitoefenen van het huisrecht, het waarborgen van de integriteit, authenticiteit en beschikbaarheid van gegevens, het voorkomen en onderzoeken van strafbare feiten, controle door toezichthoudende instanties of controlerende autoriteiten.

 

3. DOELEINDEN IN HET KADER VAN EEN GERECHTVAARDIGD BELANG VAN ONS OF DERDEN (artikel 6, lid 1f AVG)

Naast de daadwerkelijke uitvoering van het contract of het voorlopige contract kunnen wij uw gegevens verwerken indien dit nodig is om de gerechtvaardigde belangen van ons of van derden te beschermen, in het bijzonder voor de volgende doeleinden:

 • reclamedoeleinden of markt- en opinieonderzoek, mits u geen bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van uw gegevens
 • het verkrijgen van informatie en de uitwisseling van gegevens met kredietinformatiebureaus, voor zover dit ons economisch risico te boven gaat
 • het controleren en optimaliseren van procedures voor het analyseren van behoeften
 • de verdere ontwikkeling van diensten en producten en van bestaande systemen en processen
 • ter vergelijking met Europese en internationale antiterrorismelijsten, voor zover deze de wettelijke verplichtingen te boven gaan
 • de uitbreiding van onze gegevens, onder andere door gebruik te maken van of onderzoek te doen naar openbaar beschikbare gegevens
 • statistische evaluatie of marktanalyse
 • benchmarking
 • het uitoefenen van rechtsvorderingen en de verdediging in juridische geschillen die niet rechtstreeks zijn toe te schrijven aan de contractuele relatie
 • beperkte opslag van de gegevens, indien verwijdering niet mogelijk is of alleen mogelijk is met onevenredig hoge uitgaven als gevolg van het speciale soort opslag
 • de ontwikkeling van Scoring-systemen of geautomatiseerde besluitvormingsprocessen
 • het voorkomen en onderzoeken van strafbare feiten, voor zover dit niet uitsluitend gebeurt om aan de wettelijke vereisten te voldoen
 • de beveiliging van gebouwen en voorzieningen (bijvoorbeeld door middel van toegangscontroles en videobewaking) voor zover dit de algemene zorgplicht te boven gaat
 • interne en externe onderzoeken, veiligheidscontroles
 • het eventueel meeluisteren met telefoongesprekken voor trainingsdoeleinden
 • het verkrijgen en onderhouden van particuliere of officiële certificeringen
 • het veiligstellen en uitoefenen van het huisrecht door middel van passende maatregelen en door middel van videobewaking om onze klanten en werknemers te beschermen en om bewijsmateriaal te beveiligen in het geval van strafbare feiten en het voorkomen daarvan.

 

4. DOELSTELLINGEN IN HET KADER VAN UW TOESTEMMING (artikel 6, lid 1a AVG)

Uw persoonsgegevens kunnen voor specifieke doeleinden (bijv. gebruik van uw e-mailadres voor marketingdoeleinden) ook op basis van uw toestemming worden verwerkt. In de regel kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken. Dit geldt ook voor toestemmingsverklaringen die u vóór het ingaan van de AVG hebt gegeven, dus vóór 25 mei 2018. U wordt afzonderlijk geïnformeerd over het doel en de gevolgen van het intrekken of niet verlenen van uw toestemming in de bijbehorende tekst van de toestemming. In principe geldt het intrekken van uw toestemming alleen voor de toekomst. Gegevens die vóór het intrekken zijn verwerkt, worden niet aangetast en blijven rechtmatig.

 

5. DOELEINDEN OM TE VOLDOEN AAN WETTELIJKE VEREISTEN (artikel 6, lid 1c AVG) OF IN HET ALGEMEEN BELANG (artikel 6, lid 1e AVG)

Zoals elk bedrijf zijn ook wij onderworpen aan een groot aantal wettelijke verplichtingen. Dit zijn in de eerste plaats wettelijke vereisten, maar het kunnen ook gerechtelijke of officiële vereisten. Bovendien kan de openbaarmaking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn in het kader van officiële/gerechtelijke maatregelen met het oog op het verzamelen van bewijsmateriaal, strafvervolging of de handhaving van civielrechtelijke vorderingen.

 

6. De door ons verwerkte gegevenscategorieën, voor zover deze niet rechtstreeks door u aan ons zijn verstrekt, en hun herkomst

Voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten, verwerken wij persoonsgegevens die wij rechtmatig hebben ontvangen van andere bedrijven of andere derden. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens die wij op geoorloofde wijze hebben verworven, ontvangen of verkregen uit publieke bronnen en die wij mogen verwerken. Relevante categorieën persoonsgegevens zijn met name:

 • Persoonsgegevens
 • Contactgegevens
 • Adresgegevens
 • Betalings-/dekkingsgegevens voor betaalkaarten en creditcards
 • Kredietwaardigheidsgegevens
 • Klantgeschiedenis
 • Gegevens over uw gebruik van de door ons aangeboden telemedia

 

7. ONTVANGERS OF CATEGORIEËN ONTVANGERS VAN UW GEGEVENS

Binnen ons bedrijf ontvangen de betreffende interne afdelingen of organisatorische eenheden uw gegevens die nodig zijn om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen of in het kader van de verwerking en uitvoering van ons gerechtvaardigd belang. Uw gegevens worden alleen in de volgende gevallen aan derden verstrekt:

 • in verband met de uitvoering van het contract
 • met het oog op de naleving van de wettelijke voorschriften, op grond waarvan wij verplicht zijn informatie te verstrekken, melding te maken van gegevens of gegevens door te geven, of indien de overdracht van gegevens in het algemeen belang is (zie punt II, 5.)
 • voor zover externe dienstverleners uw gegevens voor ons verwerken als verwerkers of functieaanbieders
 • op grond van ons gerechtvaardigde belang of het gerechtvaardigde belang van derden voor de onder punt II, 3, genoemde doeleinden
 • als u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens aan derden over te dragen

Wij zullen uw gegevens niet verder doorgeven aan derden. Als wij in het kader van de orderverwerking dienstverleners in opdracht geven, gelden voor uw gegevens daar dezelfde veiligheidsnormen als bij ons. In andere gevallen mogen de ontvangers de gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt..

 


III. BEZOEK AAN ONZE WEBSITE

 

1. Algemene informatie over het gebruik van de website

Wanneer u de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie verschaft, verzamelen wij alleen de volgende persoonsgegevens die uw browser naar onze server stuurt, wat technisch noodzakelijk is om onze website weer te geven en de stabiliteit en veiligheid ervan te garanderen: IP-adres, datum en tijdstip van het verzoek, tijdzoneverschil ten opzichte van Greenwich Mean Time (GMT), inhoud van het verzoek (specifieke pagina), toegangsstatus/HTTP-statuscode, hoeveelheid gegevens die in elk afzonderlijk geval worden overgedragen, website waarvan het verzoek afkomstig is, browser, besturingssysteem en de interface daarvan, alsmede de taal en versie van de browsersoftware. De rechtsgrondslag voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG. Ons rechtmatig belang in de zin van deze norm ligt in het ter beschikking stellen van een functionele website. De persoonsgegevens zullen worden verwijderd zodra het doel van de opslag niet meer van toepassing is.

 

2. Verwerkers

In het kader van het gebruik van deze website en de daaraan verbonden processen kunnen wij worden bijgestaan door andere dienstverleners (bijv. bij webhosting en -ontwikkeling) die in dat geval voor ons als verwerker werkzaam zijn. Deze dienstverleners zijn strikt gebonden aan instructies van ons en zijn contractueel gebonden door ons.

 

3. Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Dit zijn kleine tekstbestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw eindapparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. In het cookie wordt informatie opgeslagen die in elk geval in verband staat met het specifiek gebruikte eindapparaat. Dit betekent echter niet dat we onmiddellijk kennis nemen van uw identiteit.

Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u al individuele pagina’s van onze website hebt bezocht. Deze worden automatisch verwijderd na het verlaten van onze website.

Anderzijds gebruiken wij cookies om het gebruik van onze website statistisch bij te houden en voor u te evalueren om zo ons aanbod te optimaliseren (zie punt 4 “Webtracking: MATOMO (PIWIK)”). Deze cookies stellen ons in staat om automatisch te herkennen wanneer u onze website opnieuw bezoekt. Deze cookies worden na een bepaalde periode automatisch verwijderd.
Daarnaast gebruiken wij cookies om bepaalde diensten aan te bieden, die gedurende een bepaalde periode op uw eindapparaat worden opgeslagen.

Ons rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG bestaat uit het leveren en optimaliseren van onze diensten.

De meeste browsers accepteren cookies automatisch. U kunt uw browser echter zo configureren dat er geen cookies op uw computer worden opgeslagen of dat er altijd een bericht verschijnt voordat er een nieuwe cookie wordt opgeslagen. Het volledig uitschakelen van cookies kan er echter toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.

 

4. Webtracking: Matomo (Piwik)

Wij gebruiken de webtrackingtool “Matomo” (voorheen “Piwik”), een opensourcesoftware voor statistische analyse van bezoekersstatistieken. Matomo maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen om het gebruik van de website te analyseren. De door het cookie gegenereerde gebruiksinformatie wordt overgebracht naar onze server en opgeslagen om ons online aanbod te optimaliseren. In ieder geval worden IP-adresgegevens alleen in verkorte/anonieme vorm geëvalueerd, zodat een directe persoonlijke referentie is uitgesloten. Voor informatie over het type, de omvang en de werking van cookies in het algemeen verwijzen wij naar de bovenstaande algemene uitleg over cookies.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van Matomo is artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG. Ons rechtmatig belang in de zin van deze norm ligt in het ter beschikking stellen van een gebruiksvriendelijke en geoptimaliseerde website.

U kunt door middel van “opt-out” beslissen of een webanalysecookie voor Matomo in uw browser wordt opgeslagen waarmee wij verschillende statistische gegevens kunnen verzamelen en analyseren die door Matomo worden verstrekt.

Hierdoor wordt een zogenaamde deactiveringscookie in uw browser opgeslagen. Houd er rekening mee dat ook het deactiveringscookie van Matomo van deze website wordt verwijderd als u de cookies verwijdert die zijn opgeslagen in uw browser. Als u een andere computer of webbrowser gebruikt, moet u het deactiveringsproces opnieuw doorlopen.

 

5. Weblettertypen

Deze website maakt gebruik van zogenaamde weblettertypen van Monotype voor de uniforme weergave van lettertypen. Deze zijn ter verbetering van de gegevensbescherming op onze eigen webserver geïnstalleerd.

Om de overeenkomstige licentie voor het gebruik van het lettertype te controleren, moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Monotype. Als gevolg hiervan wordt aan Monotype doorgegeven dat onze website via uw IP-adres wordt opgeroepen. Monotype-weblettertypen worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, zal uw computer een standaardlettertype gebruiken.

Raadpleeg het privacybeleid van Monotype voor meer informatie over Monotype-weblettertypen: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy/

Meer informatie over het volgen van weblettertypen is te vinden in het privacybeleid van Monotype voor het volgen van weblettertypen https://www.monotype.com/legal/privacy-policy/web-font-tracking-privacy-policy

 


IV. GEBRUIK VAN DIENSTEN

 

1. Communicatie en contactformulier

Op onze website bieden wij u verschillende mogelijkheden om contact met ons op te nemen en berichten naar ons te sturen. U kunt telefonisch, per e-mail of via het daarvoor voorziene contactformulier contact met ons opnemen. Door gebruik te maken van dit formulier worden de in de invoervelden ingevoerde gegevens aan ons overgedragen en opgeslagen. Op het moment van het verzenden van het ingevulde contactformulier worden bovendien de volgende gegevens opgeslagen: IP-adres van de oproepende computer, datum en tijdstip van verzending. Een alternatief is door op het vermelde e-mailadres of per telefoon contact met ons op te nemen. In dit geval worden uw via de e-mail of telefonisch verstrekte persoonsgegevens opgeslagen.

De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van het gesprek. De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens is artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG. Indien contact wordt opgenomen met het oog op het afsluiten van een contract, dan is de aanvullende rechtsgrondslag voor verwerking artikel 6, lid 1, zin 1, sub b) van de AVG. De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en om de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Hierin ligt ook ons rechtmatig belang.

De persoonsgegevens die bij contactopname aan ons worden verstrekt, zullen worden verwijderd als de conversatie met ons beëindigd is en als de opslag van de gegevens niet meer vereist is. 

 

2. NEWSLETTER

Om de nieuwsbrief te ontvangen die op onze website wordt aangeboden, kunt u zich inschrijven via ons formulier. Daarbij gebruiken wij de zogenaamde double-opt-in-procedure. Hierbij wordt eerst een bevestigingsmail met een bevestigingsverzoek naar het door u opgegeven e-mailadres gestuurd. De registratie is pas officieel als u op de activeringslink in de bevestigingsmail hebt geklikt. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het verzenden van de nieuwsbrief, die informatie of aanbiedingen kan bevatten.

We gebruiken rapidmail om onze nieuwsbrief te versturen. Uw gegevens worden daarom doorgegeven aan rapidmail GmbH. Het is rapidmail GmbH verboden om uw gegevens te gebruiken voor een ander doel dan het verzenden van de nieuwsbrief. Het is rapidmail GmbH niet toegestaan om uw gegevens door te geven of te verkopen. rapidmail is een zorgvuldig geselecteerde gecertificeerde Duitse softwareleverancier voor nieuwsbrieven in overeenstemming met de eisen van de AVG en de Duitse wet op gegevensbescherming.

U kunt uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens en het gebruik ervan voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de afmeldlink in de nieuwsbrief.

 

3. Mijn ideeënboek

Op onze website hebt u ook de mogelijkheid om uw eigen persoonlijke ideeënboek samen te stellen aan de hand van foto’s uit onze galerij onder de rubriek “Mijn ideeënboek”. Vervolgens kunt u uw ideeënboek openen, notities toevoegen, foto’s verwijderen en deze per e-mail naar uzelf en – indien gewenst – naar uw adviseur sturen. U kunt uw ideeënboek ook naar ons sturen indien u een persoonlijk advies wenst.

Wij gebruiken zogenaamde permanente cookies om het ideeënboek mogelijk te maken. Hiervoor worden de door u gekozen foto’s tijdelijk in de cookies opgeslagen. Als u ons “Mijn ideeënboek” opnieuw bezoekt, wordt automatisch herkend dat u al bij ons bent geweest en welke foto’s u hebt geselecteerd en/of welke andere gegevens u hebt ingevoerd zodat u deze niet opnieuw hoeft in te voeren. Deze cookies worden uiterlijk na 2 maanden automatisch verwijderd. Voor informatie over het type, de omvang en de werking van cookies in het algemeen en de mogelijkheid om deze te verwijderen, verwijzen wij u naar de algemene uitleg over cookies (zie punt II.3).

Bovendien verzamelen wij de gegevens die u in het invoerscherm invoert. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw ideeënboek aan te maken en te versturen en worden vervolgens gewist. Als u het overeenstemmende vakje aanvinkt en Metten vraagt om contact met u op te nemen, zullen de gegevens voor deze contactaanvraag op dezelfde wijze gebruikt worden dan wanneer u ons contactformulier gebruikt (zie punt III.1).

De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, zin 1, sub b) en f) van de AVG. Onze rechtmatige belangen liggen in het uitvoeren van deze dienst en de bescherming van onze informatietechnologiesystemen, evenals in het voorkomen van misbruik.

- Informatie aan adviseurs

Gebruikers kunnen hun ideeënboek naar hun landschaps- en tuinarchitecten, dealers of andere adviseurs sturen. Hiervoor kunnen gebruikers de naam, het e-mailadres, het telefoonnummer en andere notities over de adviseur invoeren. Deze gegevens worden door ons uitsluitend verwerkt voor het versturen van het ideeënboek en worden niet doorgegeven aan derden. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG. Wij hebben een rechtmatig belang bij het leveren van deze dienst aan onze gebruikers.

Als de gebruiker de gegevens van de adviseur heeft ingevoerd, ontvangt hij of zij een e-mail van ons waarin hij of zij toestemming kan geven om het ideeënboek van de gebruiker per e-mail te ontvangen. Als de adviseur dit niet wenst, hoeft hij of zij verder niets te doen. De gegevens worden automatisch verwijderd zonder bevestiging in de e-mail. Indien de adviseur de link binnen voornoemde termijn bevestigt, ontvangt hij of zij van ons het ideeënboek van de betreffende gebruiker.

Adviseurs die een e-mail van ons ontvangen met daarin een ideeënboek, hebben recht op de rechten van de betrokkenen zoals uiteengezet onder punt III.

 

4. Catalogi bestellen

Op de website kunt u geselecteerde catalogi bestellen en via de post laten leveren. Wij verwerken de gegevens die u in het invoerscherm invoert (adresgegevens en geselecteerde catalogus) om u de bestelde catalogi te kunnen toesturen. Rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, sub b) van de AVG. Daarnaast gebruiken wij de bestelgegevens voor eigen marketingdoeleinden, namelijk gepersonaliseerde reclame per post en marktonderzoek. In zoverre is de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG. Hierbij liggen onze gerechtvaardigde belangen in de optimalisering van ons product- en dienstenaanbod alsook de mogelijkheid om reclame te kunnen verspreiden. Wanneer wij persoonsgegevens verwerken voor reclame, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met als doel dergelijke reclame te verspreiden. Kijk voor meer informatie over het recht van bezwaar ook onder punt IV. “recht van bezwaar”.

 

5. Carrière

Sollicitaties kunnen ook per e-mail worden ingediend, in het bijzonder via de e-mailadressen die staan vermeld in de rubriek “Carrière” op de website. De persoonsgegevens die in het kader van een sollicitatie worden ontvangen, worden in het kader van de sollicitatieprocedure verwerkt. Bij het sluiten van een arbeidsovereenkomst worden de verstrekte gegevens opgeslagen ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsrelatie conform de wettelijke bepalingen. Indien geen arbeidsovereenkomst wordt gesloten, worden de sollicitatiedocumenten verwijderd, op voorwaarde dat de verwijdering niet strijdig is met andere rechtmatige belangen van de verantwoordelijke. Een ander rechtmatig belang in deze zin is bijvoorbeeld de bewijslast in een proces op grond van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB). De rechtsgrondslag voor de verwerking is artikel 6, lid 1, zin 1, sub b) en f) van de AVG.

 

6. Routeplanner

Op onze website gebruiken wij Google Maps API van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland, om geografische informatie visueel weer te geven. Wij willen u erop wijzen dat bij het gebruik van Google Maps ook gegevens over het gebruik van de Maps-functies door bezoekers van de websites verzameld, verwerkt en gebruikt worden. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google is te vinden in het privacybeleid van Google. De gebruiksvoorwaarden van Google Maps zijn te vinden onder “Gebruiksvoorwaarden van Google Maps”

 

7. SOCIALE MEDIA (Shariff, Facebook, Pinterest, Twitter, WhatsApp)

In het kader van onze aanwezigheid op het internet bieden wij u de mogelijkheid om de functionaliteiten van sociale media of sociale netwerken (hierna: “sociale netwerken” genoemd) met betrekking tot de inhoud van onze website te gebruiken en zo interactie mogelijk te maken.

Om daarbij de hoogst mogelijke standaard van gegevensbescherming te garanderen, hebben wij afgezien van de standaard plug-ins van de aanbieders. In plaats daarvan vertrouwen we op de “Shariff-methode” die door uitgeverij Heise is ontwikkeld. Buttons of knoppen waarmee sociale-netwerkfuncties op onze website kunnen worden geactiveerd, leggen alleen rechtstreeks contact tussen u en het betreffende sociale netwerk wanneer u actief de overeenkomstige “share button” selecteert.

De Shariff-methode wordt al in het kader van talrijke online winkels gebruikt om tegemoet te komen aan de belangen van de gebruikers op het gebied van gegevensbescherming of om het beschermingsniveau te verhogen. Het uitgangspunt was een initiatief van uitgeverij Heise voor een zogenaamde 2-klik-methode, die met het “Shariff”-concept verder werd ontwikkeld. Informatie over het Shariff-project van uitgeverij Heise is beschikbaar op: http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Op dit moment hebben we “share buttons” geïntegreerd volgens de bovengenoemde eisen voor de hieronder genoemde diensten. Aanvullende informatie over de verwerking van uw gegevens door de betreffende dienst is verkrijgbaar bij de aanbieders:

 

8. Aanvullende informatie over gegevensbescherming op onze Facebook-fanpagina

Op onze Facebook-fanpagina (www.facebook.com/metten.de) kunt u ook meer informatie vinden over onze diensten of contact met ons opnemen en met ons communiceren. Onze Facebook-fanpagina wordt ter beschikking gesteld op basis van de overeenkomst die met Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 26 van de AVG (“Addendum Verantwoordelijke Paginastatistieken”) is gesloten. Volgens deze bepaling kunnen we zelf geen beslissingen nemen en uitvoeren met betrekking tot de verwerking van de paginastatistieken. Facebook neemt in overeenstemming met de AVG de primaire verantwoordelijkheid op zich voor de verwerking van de paginastatistieken en de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de AVG met betrekking tot de verwerking van paginastatistieken.
Wij willen u erop wijzen dat wanneer u de Facebook-fanpagina bezoekt, gegevens van u als gebruiker buiten de EU kunnen worden verwerktFacebook Inc. heeft zich als privacyschild-gecertificeerde Amerikaanse aanbieder verplicht om te voldoen aan de standaard van gegevensbescherming van de EU https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active (datum: 02-11-2018).
Uw gegevens kunnen worden verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden, bijvoorbeeld door gebruikersprofielen aan te maken op basis van de interesses die voortvloeien uit uw gedrag en deze te gebruiken voor advertenties. Hiervoor worden meestal cookies op uw computer opgeslagen.
De functie Paginastatistieken van Facebook stelt ons in dit kader in staat om statistische gegevens van verschillende categorieën in verband met het gebruik van de Facebook-fanpagina te bekijken, zoals het totaal aantal keer dat de pagina is bekeken, informatie over “vind-ik-leuks”, pagina-activiteit, interacties met posts, videoweergaven, het bereik van posts, opmerkingen, gedeelde inhoud, reacties, aandeel mannen en vrouwen, land en stad van herkomst, taal, bezoeken aan de shop en keren dat op de shop is geklikt, aantal keren dat op de routeplanner en het telefoonnummer is geklikt. Wij gebruiken deze informatie om onze pagina’s aantrekkelijker te maken en beter af te stemmen op uw behoeften (bijvoorbeeld door het juiste moment te vinden om de inhoud te publiceren).
In het kader van de Facebook-fanpagina worden de persoonsgegevens van de gebruikers verwerkt om onze gerechtvaardigde belangen bij de vormgeving van ons informatieaanbod en de communicatie met de gebruikers in overeenstemming met hun behoeften en doelgroepen te waarborgen (wettelijke basis: artikel 6, lid 1f van de AVG). Indien u door Facebook als aanbieder van het platform wordt gevraagd om uw toestemming te geven voor een bepaalde gegevensverwerking, wordt de verwerking in dit verband uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1a van de AVG.
Met betrekking tot de uitoefening van de rechten van de betrokkenen en verzoeken om informatie willen wij erop wijzen dat de meest effectieve manier om deze rechten te doen gelden, direct op Facebook is (zie https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data). 
Meer informatie over de verwerking en het gebruik van uw gegevens en over de relevante rechten en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, inclusief de mogelijkheid om bezwaar te maken (opt-out), kunt u vinden in het privacybeleid van Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy/ en onder “Informatie over gegevens voor paginastatistieken” op https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
Opt-out https://www.facebook.com/settings?tab=ads respectievelijk http://www.youronlinechoices.com

 


V. RECHTEN VAN BETROKKENEN

We informeren u graag over uw rechten onder de AVG als “betrokkene”. Conform de AVG hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht van inzage (artikel 15, lid 1, 2, van de AVG)
 • Recht op rectificatie (artikel 16 van de AVG) of gegevenswissing (artikel 17 van de AVG)
 • Recht op beperking van verwerking (artikel 18 van de AVG)
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (artikel 20 van de AVG)
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (artikel 21 van de AVG)
 • Herroepingsrecht (artikel 7, lid 3, van de AVG)
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (artikel 77 van de AVG)

Daarnaast vatten we de belangrijkste punten van de rechten van betrokkenen onder de AVG als volgt samen, waarbij deze beschrijving niet pretendeert uitputtend te zijn, maar alleen de belangrijkste kenmerken van de rechten van betrokkenen onder de AVG behandelt:

 

- RECHT VAN INZAGE (met inbegrip van het recht op uitsluitsel en de rechten op gegevensverstrekking)

De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerkt worden van hem betreffende persoonsgegevens.

De betrokkene heeft het recht om inzage te verkrijgen in die persoonsgegevens en in de volgende informatie:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;
 • indien mogelijk, de periode gedurende welke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;
 • dat de betrokkene het recht heeft de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken dat hem betreffende persoonsgegevens worden gerectificeerd of gewist, of dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens wordt beperkt, alsmede het recht tegen die verwerking bezwaar te maken;
 • dat de betrokkene het recht heeft een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit;
 • wanneer de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld, alle beschikbare informatie over de bron van die gegevens;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG bedoelde profilering, en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de betrokkene;
 • wanneer persoonsgegevens worden doorgegeven aan een derde land of een internationale organisatie, heeft de betrokkene het recht in kennis te worden gesteld van de passende waarborgen overeenkomstig artikel 46 van de AVG inzake de doorgifte.

De betrokkene heeft met het oog op de hem betreffende persoonsgegevens die verwerkt worden het recht om een kopie van de persoonsgegevens te verkrijgen.

 

- RECHT OP RECTIFICATIE

De betrokkene heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke onverwijld rectificatie van hem betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen. Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking heeft de betrokkene het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

 

- RECHT OP BEPERKING VAN VERWERKING

De betrokkene heeft het recht van de verwerkingsverantwoordelijke de beperking van de verwerking te verkrijgen indien een van de volgende elementen van toepassing is:

 • de juistheid van de persoonsgegevens wordt betwist door de betrokkene, gedurende een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • de verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • de verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar de betrokkene heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • de betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

 

- RECHT OP GEGEVENSWISSING

De betrokkene heeft in principe en onder voorbehoud van een wettelijk vereiste gegevensverwerking (zie bijv. de uitzondering van artikel 17, lid 3, van de AVG) het recht van de verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is:

 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • de betrokkene trekt de toestemming waarop de verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1, sub a) of artikel 9, lid 2, sub a) van de AVG berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 • de betrokkene maakt overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking overeenkomstig artikel 21, lid 2, van de AVG;
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust;
 • de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij als bedoeld in artikel 8, lid 1, van de AVG.

 

- RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID VAN GEGEVENS

De betrokkene heeft het recht de hem betreffende persoonsgegevens, die hij aan een verwerkingsverantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en hij heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, zonder daarbij te worden gehinderd door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt, indien de verwerking berust op toestemming of een overeenkomst uit hoofde van artikel 6, lid 1, zin 1, sub b) van de AVG en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Bij de uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid heeft de betrokkene het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden.

 

- HERROEPINGSRECHT

De betrokkene heeft het recht om een eventueel gegeven toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

 

- RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ EEN TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

Iedere betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar hij gewoonlijk verblijft, hij zijn werkplek heeft of waar de beweerde inbreuk is begaan, indien hij van mening is dat de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens inbreuk maakt op deze verordening.

De voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit is:
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen
Kavalleriestr. 2-4
40213 Düsseldorf

 

- APARTE VERWIJZING NAAR HET RECHT VAN BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 21, LEDEN 1 EN 2, VAN DE AVG

U hebt te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, sub e) of f) van de AVG, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Indien u bezwaar maakt, dan wordt de verwerking van uw persoonsgegevens gestaakt, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, hebt u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. 

 


VI. Aanvullende informatie over gegevensbescherming op onze portalen op sociale netwerken

 

- Dit privacybeleid is van toepassing op de volgende socialemediasites

https://www.facebook.com/metten.de/
https://www.instagram.com/metten_stein_und_design/
https://www.pinterest.de/mettensteine
https://www.xing.com/pages/mettenstein-designgmbh-co-kg
https://www.youtube.com/user/mettennews

- Gegevensverwerking door sociale netwerken

We onderhouden openbaar toegankelijke profielen op sociale netwerken. De sociale netwerken die we gebruiken vindt u hieronder.
Sociale netwerken zoals Facebook, Twitter etc. kunnen over het algemeen uw gebruikersgedrag uitgebreid analyseren wanneer u hun website of een website met geïntegreerde socialemedia-inhoud (bijv. like-buttons of reclamebanners) bezoekt. Het bezoeken van onze socialemediasites leidt tot talrijke verwerkingen die relevant zijn voor gegevensbescherming. In detail:
Als u bent aangemeld bij uw socialemedia-account en onze sociale media bezoekt, kan de exploitant van het socialemediaportaal dit bezoek toewijzen aan uw gebruikersaccount. Uw persoonsgegevens kunnen echter ook worden verzameld als u niet bent ingelogd of geen account hebt bij het betreffende socialemediaportaal. In dit geval vindt deze gegevensverzameling bijvoorbeeld plaats via cookies die op uw eindapparaat worden opgeslagen of door uw IP-adres te registreren.

Met behulp van de gegevens die op deze manier worden verzameld, kunnen de exploitanten van de socialemediaportalen gebruikersprofielen aanmaken waarin uw voorkeuren en interesses worden opgeslagen. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde advertenties aan u worden weergegeven binnen en buiten de respectieve aanwezigheid op sociale media. Als u een account hebt bij het betreffende sociale netwerk, kan de op interesses gebaseerde reclame worden weergegeven op alle apparaten waarop u bent of was ingelogd.

Houd er ook rekening mee dat we niet alle verwerkingen op de socialemediaportalen kunnen volgen. Afhankelijk van de aanbieder kunnen verdere verwerkingsactiviteiten daarom worden uitgevoerd door de exploitanten van de socialemediaportalen. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksvoorwaarden en gegevensbeschermingsbepalingen van de respectieve socialemediaportalen.

- Rechtsgrondslag

Onze sociale media zijn ontworpen om een zo breed mogelijke aanwezigheid op het internet te garanderen. Hierbij gaat het om een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, sub f) van de AVG. De analyseprocessen die worden gestart door de sociale netwerken kunnen zijn gebaseerd op verschillende rechtsgrondslagen, die moeten worden vermeld door de exploitanten van de sociale netwerken (bijv. toestemming in de zin van art. 6, lid 1, sub a) van de AVG).

- Verantwoordelijke persoon en handhaving van rechten

Als u een van onze socialemediasites bezoekt (bijv. Facebook), zijn wij samen met de exploitant van het socialemediaplatform verantwoordelijk voor de gegevensverwerking die tijdens dit bezoek in gang wordt gezet. In principe kunt u uw rechten (informatie, correctie, wissen, beperking van de verwerking, gegevensoverdraagbaarheid en klacht) zowel tegen ons als tegen de exploitant van het betreffende socialemediaportaal (bijv. tegen Facebook) doen gelden.
Houd er rekening mee dat we, ondanks de gezamenlijke verantwoordelijkheid met de exploitanten van de socialemediaportalen, geen volledige invloed hebben op de gegevensverwerking van de socialemediaportalen. Onze opties worden grotendeels bepaald door het bedrijfsbeleid van de betreffende aanbieder.

- Bewaartermijn

De gegevens die rechtstreeks door ons worden verzameld via de aanwezigheid op sociale media, worden uit onze systemen verwijderd zodra u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan van de gegevens intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is. Opgeslagen cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert. Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.
Wij hebben geen invloed op de bewaartermijn van uw gegevens die door de exploitanten van de sociale netwerken voor hun eigen doeleinden worden opgeslagen. Neem voor meer informatie rechtstreeks contact op met de exploitanten van de sociale netwerken (bijvoorbeeld in hun privacybeleid, zie hieronder).

- Uw rechten

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om bezwaar te maken, het recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Bovendien kunt u verzoeken om correctie, blokkering, wissing en, onder bepaalde omstandigheden, beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

- Sociale netwerken in detail

Facebook
We hebben een profiel op Facebook. De aanbieder van deze dienst is Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (hierna Meta genoemd). Volgens Meta worden de verzamelde gegevens ook doorgegeven aan de VS en andere derde landen.
We hebben een overeenkomst voor gezamenlijke verwerking (Controller Addendum) gesloten met Meta. Deze overeenkomst specificeert de gegevensverwerking waarvoor wij of Meta verantwoordelijk zijn wanneer u onze Facebook-pagina bezoekt. U kunt deze overeenkomst bekijken via de volgende link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
U kunt uw advertentie-instellingen zelf aanpassen in uw gebruikersaccount. Klik hiervoor op de volgende link en meld u aan: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.
De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.
Raadpleeg het privacybeleid van Facebook voor meer informatie: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Instagram
We hebben een profiel op Instagram. De aanbieder van deze diensMeta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.
gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaard contractbepalivan de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendumhttps://help.instagram.com/519522125107875 en https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.
het privacybeleid van Instagram voor meer informatie over de omgang mepersoonsgegevens:
https://help.instagram.com/519522125107875.

Pinterest
We hebben een profiel op Pinterest. De exploitant is Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland. Raadpleeg het privacybeleid van Pinterest voor meer informatie over de omgang met uw persoonsgegevens: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

XING
We hebben een profiel op XING. De aanbieder is New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland. Raadpleeg het privacybeleid van XING voor meer informatie over de omgang met uw persoonsgegevens: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

YouTube
We hebben een profiel op YouTube. De aanbieder is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Raadpleeg het privacybeleid van YouTube voor meer informatie over de omgang met uw persoonsgegevens: https://policies.google.com/privacy?hl=de.


VII. VRAGEN EN CONTACTPERSOON

Bij vragen over de verwerking van persoonsgegevens en over het uitoefenen van de onder IV. genoemde rechten kunt u zich wenden tot onze functionaris voor gegevensbescherming:

METTEN Stein+Design GmbH & Co. KG
Industriegebiet Hammermühle
51491 Overath
Telefon: 02206 / 603-0
Telefax: 02206 / 603-80
E-Mail: datenschutz@metten.de